Privacy Policy en disclaimer

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2019


Inleiding

Tachyon Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. In deze privacy policy leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacy policy lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacy policy aandachtig door te nemen (er is een mogelijk om deze uit te printen). Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@tachyonnederland.nl


Wie is Tachyon Nederland?


Tachyon Nederland een webshop in tachyon en kristallen, onderdeel van De Vijf Wijzen en gevestigd te Bergen op Zoom (Antwerpsestraatweg 484, 4625 AH) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67677606.

De Vijf Wijzen heeft drie websites: www.tachyonnederland.nl, www.dekristalloods.nl en www.indonesian-minerals.com.

De Vijf Wijzen is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
Eigenaresse Marie-José van der Laan van De Vijf Wijzen is functionaris voor gegevensbescherming.  Je kunt Marie-José bereiken op info@tachyonnederland.nl


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Tachyon Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 


Persoonsgegevens die wij verwerken


Tachyon Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken


 • naw-gegevens
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betalingsgegevens
 • bedrijfsnaam


Met welk doel en op basis waarvan wij gegevens verwerken


Tachyon Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief, alleen dan wanneer je hier zélf toestemming hebt gegeven
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • een account aan te maken
 • wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
   


Geautomatiseerde besluitvorming


Tachyon Nederland zal op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Bewaartermijnen

Tachyon Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.


Product aankoop / account aanmaak
Gegevens: naw-gegevens, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, (Evt. KvK nummer, btw-nummer)
Bewaartermijn: minimaal 8 jaar
Reden: verplichtingen vanuit de belastingdienst

Dienstverlening

Gegevens: naw-gegevens, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, KvK nummer, btw-nummer
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Reden: deze gegevens zijn benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens: naw-gegevens, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, KvK nummer, btw-nummer
Bewaartermijn: 8 jaar
Reden: deze verplichtingen vanuit de belastingdienst

Inschrijven en versturen van onze nieuwsbrief

Gegevens: naam en e-mailadres via "double opt-in"
Bewaartermijn: tot men zelf uitschrijft (via de link in elke nieuwsbrief mogelijk)
Reden: de nieuwsbrief kunnen versturen en afleveren
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp.


Mail wisselingen/contactformulier
Gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer,  de tekst in de mail
Gegevens: wachtwoord
bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 


Backups

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van Tachyon Nederland te garanderen, worden er regelmatig backups gemaakt van onze systemen. Uiteraard bevinden zich in deze backups persoonsgegevens. De backups worden maximaal 30 dagen bewaard. Als in een geval van een calamiteit het noodzakelijk is een backup te restoren, dan zullen eerst de eventueel nog aanwezig zijnde gegevens van personen die een beroep hebben gedaan op het recht van vergetelheid worden verwijderd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tachyon Nederland.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tachyonnederland.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek .

Tachyon Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 


Delen van persoonsgegevens met derden


Tachyon Nederland deelt jouw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Tachyon Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via devijfwijzenboz@gmal.coom.
 


Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?


Tachyon Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookies die via de websites van Tachyon Nederland worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Tachyon Nederland maakt gebruik van Google analytics, hiervoor worden ook cookies gebruikt. De door Google analytics verzamelde data wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar individuele personen. Daarbij worden de gegevens niet gedeeld met Google.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 


Externe links


Er kunnen links naar andere websites op de websites van Tachyon Nederland staan die totaal onafhankelijk opereren van Tachyon Nederland en waar Tachyon Nederland geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Andere websites hebben - als het goed is - een eigen privacy policy en we adviseren je die goed door te lezen wanneer je een bezoek brengt aan deze websites. Tachyon Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.
 


Kan deze privacy policy worden gewijzigd?


Deze privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht, kun je aan de datum zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Klachten en vragen


Mocht je nog vragen hebben over deze privacy policy en de wijze waarop Tachyon Nederland jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@tachyonnederland.nl.  Als je een klacht hebt over de manier waarop Tachyon Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen.  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Disclaimer


Deze website dient uitsluitend ter informatie. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bedoeld of bruikbaar als vervanging van het deskundige advies van je arts of om ziektes of gezondheidsproblemen te diagnosticeren, behandelen of te voorkomen. Als je een medisch probleem hebt of denkt te hebben, neem dan altijd contact op met je erkend behandelend arts.


Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade of nadelige gevolgen die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.